Tuesday, June 28, 2011

Maximilian Wiedemann's Art exhibit "Pump Up The Valium"

Maximilian Wiedemann's art exhibit "Pump Up The Valium" With Our clients on Red Carpet:
                                                                  
                                                                   (Jacques Derosena)
                                                                   
                                                                   (Nick Grosvenor)